Procedura

W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić Państwu jak wygląda procedura odbywania praktyk zawodowych w ramach studiów w Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO

(przygotowany przez CZAS w porozumieniu z Zakładem Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej)

NOWA WERSJA – obowiązuje od marca 2021r.


 

 1. Każdy student powinien pobrać SKIEROWANIE na praktyki z Zakładu Praktyk CEDU Uniwersytetu Opolskiego. Ową czynność mogą wykonać starości poszczególnych lat – wtedy SKIEROWANIE będzie dostępne właśnie u nich.
 2. ze SKIEROWANIEM proszę się stawić w INSTYTUCJI, w której będą się odbywać praktyki w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji terminu praktyki – potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora na skierowaniu. Przed wykonaniem tego proszę o ZASTANOWIENIE SIĘ czy miejsce, w którym będą odbywać Państwo praktykę spełnia wymagania tj. czy praktyka w tej instytucji będzie zbieżna z Państwa kierunkiem studiów. W przypadku braku pewności – proszę o kontakt i konsultację.
 3. należy pobrać z naszej strony plik: Jan_Kowalski_2021 i wypełnić arkusz Wniosek_o_akceptację_zamierzeń. Plik proszę zapisać pod zmienioną nazwą w formacie Imię_Nazwisko_Oznaczenie-Kierunku_Rok.xls. i przesłać do przedstawiciela CZAS’u IP.
  Ważne: Brak akceptacji ze strony przedstawiciela CZAS’u oznacza, iż niemożliwe będzie zaliczenia praktyki, nawet po jej odbyciu!
 4. podpisane skierowanie przez dyrektora INSTYTUCJI należy przynieść do Zakładu Praktyk CEDU UO w ustalonym terminie. Podobnie jak w przypadku poboru SKIEROWAŃ, tutaj również starości mogą pełnić rolę środka przekazu pomiędzy Państwem a CEDU UO.
 5. w uzgodnionym terminie należy zgłosić się do odbycia praktyki (dyrektor INSTYTUCJI wyznaczy Państwu w swojej instytucji opiekuna praktyk, który po zakończeniu wystawi opinię z odbytej praktyki),
 6. przygotowują Państwo w naszym pliku .xls dwa arkusze Sprawozdanie_z_praktyki oraz Kartę Przebiegu Praktyki i wysyłają Państwo na adres mailowy przedstawiciela CZAS’u IP zapisany plik.
 7. po odbyciu praktyki student :
  • odbiera osobiście z INSTYTUCJI „Opinię Praktykanta”, wypełnioną przez Opiekuna Praktykanta w Instytucji;
   (pusty szablon do pobrania: Formatka_Opinia_Praktykanta_2020
  • drukuje wypełniony arkusz „Karta Przebiegu Praktyki” i przedstawia do podpisu w Instytucji, w której odbył praktykę.
 8. Ostatnim elementem procedury jest osobiste dostarczenie do CZAS’u IP „Opinii praktykanta” oraz wydrukowanej i podpisanej „Karty Przebiegu Praktyki”