Procedura

W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić Państwu jak wygląda procedura odbywania praktyk zawodowych w ramach studiów w Instytucie Politologii UO

(przygotowany przez CZAS IP w porozumieniu z Zakładem Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej)

NOWA WERSJA – obowiązuje od roku akademickiego: 2017/18


 

 1. Każdy student powinien pobrać SKIEROWANIE na praktyki z Zakładu Praktyk CEDU Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się w Collegium Iuridicum UO (pokój 5.6). Ową czynność mogą wykonać starości poszczególnych lat – wtedy SKIEROWANIE będzie dostępne właśnie u nich.
 2. ze SKIEROWANIEM proszę się stawić w INSTYTUCJI, w której będą się odbywać praktyki w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji terminu praktyki – potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora na skierowaniu. Przed wykonaniem tego proszę o ZASTANOWIENIE SIĘ czy miejsce, w którym będą odbywać Państwo praktykę spełnia wymagania tj. czy praktyka w tej instytucji będzie zbieżna z Państwa kierunkiem studiów. W przypadku braku pewności – proszę o kontakt i konsultację.
 3. należy pobrać z naszej strony plik: Jan_Kowalski_IP_2017 i wypełnić arkusz Wniosek_o_akceptację_zamierzeń. Plik proszę zapisać pod zmienioną nazwą w formacie Imię_Nazwisko_Oznaczenie-Kierunku_Rok.xls. i przesłać na adres mailowy przedstawiciela CZAS’u IP.Ważne: Brak akceptacji ze strony przedstawiciela CZAS’u oznacza, iż niemożliwe będzie zaliczenia praktyki, nawet po jej odbyciu!

   

 4. podpisane skierowanie przez dyrektora INSTYTUCJI należy przynieść do Zakładu Praktyk CEDU UO w ustalonym terminie,Podobnie jak w przypadku poboru SKIEROWAŃ, tutaj również starości mogą pełnić rolę środka przekazu pomiędzy Państwem a CEDU UO.
 5. w uzgodnionym terminie należy zgłosić się do odbycia praktyki (dyrektor INSTYTUCJI wyznaczy Państwu w swojej instytucji opiekuna praktyk, który po zakończeniu wystawi opinię z odbytej praktyki),
 6. przygotowują Państwo w naszym pliku .xls dwa arkusze Sprawozdanie_z_praktyki oraz Kartę Przebiegu Praktyki i wysyłają Państwo na adres mailowy przedstawiciela CZAS’u IP zapisany plik.
 7. po odbyciu praktyki student :
  • odbiera osobiście z INSTYTUCJI „Opinię Praktykanta”, wypełnioną przez Opiekuna Praktykanta w Instytucji;
   (pusty szablon do pobrania: Opinia o przebiegu praktyki zawodowej)
  • drukuje wypełniony arkusz „Karta Przebiegu Praktyki” i przedstawia do podpisu w Instytucji, w której odbył praktykę.
 8. Ostatnim elementem procedury jest osobiste dostarczenie do CZAS’u IP „Opinii praktykanta” oraz wydrukowanej i podpisanej „Karty Przebiegu Praktyki” wraz z wypełnionym indeksem:

Indeks wypełniamy na stronie 82. i 83.

Instrukcja wypełniania poszczególnych pól:

 • Imię i nazwisko – Państwa „imię” i „nazwisko”;
 • Rok akademicki – rok akademicki, w którym odbywali Państwo praktyki np. 2017/2018;
 • Rok studiów – tutaj wpisujemy Państwa rok studiów np. II;
 • Nazwa i miejsce zakładu pracy – podajemy nazwę instytucji, w której odbyli Państwo praktykę;
 • Czas trwania praktyki – wpisujemy dokładny termin Państwa praktyki np. 5-23 listopada 2017r.